การจัดการพลังงาน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company หรือ ESCO) โดยสถาบันพลังงาน เพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยสถานประกอบการ ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน ช่วยส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน และช่วยพัฒนากับประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ระบบ ESCO

ระบบ ESCO มีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ขีดความสามารถของบริษัทจัดการพลังงาน

• จัดหาเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ
• ตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ
• นำเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ได้แก่การตรวจวัด, การออกแบบด้านวิศวกรรม, การบริหารโครงการ, การเริ่มเดินเครื่อง, การบริหารพลังงาน (รวมถึง O&M ของอุปกรณ์ และเทคโนโลยี) และการฝึกอบรม
• สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสูจน์ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้

รูปแบบการลงทุนที่บริษัทฯ นำเสนอคือ Guaranteed Saving และ Shared Saving

รูปแบบ Guaranteed Saving ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ บริษัทจัดการพลังงานจะช่วยหาสถาบันการเงิน และรับประกันผลการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการ

รูปแบบ Shared Saving บริษัทจัดการพลังงานจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อน และจะทยอยเก็บค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการจากส่วนแบ่งของผลประหยัดพลังงานที่ผู้ประกอบการได้รับ

กรุณา ติดต่อเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม