Download : Company Profile 2024

บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ภายใต้การร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักธุรกิจไทยกับบริษัทซันโย อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเริ่มต้นบริษัทฯ มีบทบาทหลักในการจัดจำหน่ายติดตั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมภายใต้เครื่องหมายการค้า SANYO ภายในประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเย็น และเครื่องครัวที่ใช้งานในซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และภัตตาคาร โรงแรม เช่น ตู้แช่แบบต่างๆ ตู้โชว์เคส ห้องเย็น เครื่องทำนํ้าแข็ง ฯลฯ ให้กับผู้ประกอบกิจการในประเทศไทย ในปี 2554 กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศญี่ปุ่นได้มีการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มบริษัทซันโย และได้เริ่มดำเนินการควบรวมกิจการระหว่างกลุ่มบริษัททั้งสอง ส่งผลให้เกิดการควบรวมกิจการทั่วโลกซึ่งมีผลอย่างเป็นทางการในปี 2555 รวมทั้งในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด จึงกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มพานาโซนิคในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลทำให้ธุรกิจของบริษัทฯแข็งแกร่งขึ้น บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปยังสายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่นเครื่องปรับอากาศ แผงโซล่าเซลล์ และกล้องวงจรปิด อีกทั้งงานบริการหลังการขายก็สามารถทำได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็นในซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และห้องเย็นอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าไปแล้วเป็นจำนวนนับหมื่นระบบ และขยายงานบริการหลังการขายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งยังมีพันธมิตรเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งในและนอกประเทศ จากฐานการผลิต 3 แห่ง คือ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพและราคา ปัจจุบันบริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นเฉพาะลูกค้าร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับลูกค้าประเภทโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร ที่จำเป็นต้องใช้ระบบทำความเย็น ในการประกอบธุรกิจอันเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา สมดังคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า Cold Chain Solution Provider

บริษัทฯ ได้ทำการต่อยอดธุรกิจด้วยงานด้านการลดใช้พลังงาน ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศในร้านสะดวกซื้อ ภายในสถานีบริการนํ้ามันหลายแห่งทั่วประเทศมาเป็นชนิดประหยัดพลังงาน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินให้ลูกค้า ไม่ต้องมีเงินลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างไร ลูกค้าสามารถนำค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ในแต่ละเดือนมาผ่อนชำระค่าอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาสัญญา หลังจากนั้นลูกค้าสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าไปตลอดอายุการใช้งาน บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาต้นแบบร้านสะดวกซื้อประหยัดพลังงานขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานได้ประมาณ 30% ของการใช้พลังงานโดยรวม และบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการกิจการบริการด้านจัดการพลังงาน (Energy Service Company หรือ ESCO) ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) ดำเนินการติดตั้งและบำรุงรักษาแผงโซล่าเซลล์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ตู้เย็น ตู้แช่ รวมถึงเครื่องปรับอากาศชนิดประหยัดพลังงาน ให้กับลูกค้าที่ร่วมโครงการ ซึ่งทำให้คู่ค้าได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ชนิดประหยัดพลังงานให้กับลูกค้าหลายราย และลูกค้าสามารถขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐ หรือสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองในสถานประกอบการตามโครงการดังกล่าว

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของงานบริการหลังการขาย จึงได้มีการจัดตั้งห้องยุทธการ (War Room) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้องอุปกรณ์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบ แสดงผล และแจ้งเตือนสถานะความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ชนิด Real Time ทำให้สามารถแจ้งเหตุให้กับลูกค้า และส่งทีมช่างเทคนิคเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ ปัจจุบัน ภายใต้สัญญาบริการของบริษัทฯ มีร้านค้าที่ได้รับการเฝ้าระวัง และตรวจสอบมากหลายพันร้านค้าทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ห้องยุทธการยังสามารถตรวจสอบสถานะการเดินทางของทีมช่างเทคนิคบริการ รวมถึงสถานะการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ด้วยระบบ GPS และ E-Mapping อีกด้วย บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างทีมบริการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการจัดตั้งทีมช่างเทคนิคประจำพื้นที่ส่วนภูมิภาคมากกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ และยังมีพันธมิตรธุรกิจที่บริษัทฯให้การรับรองทำงานร่วมกันอยู่ทั้งในประเทศ ลาวและกัมพูชา ปัจจุบัน บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 300 คน และเกินกว่า 65% มี Engineering Background ในสายงานที่เกี่ยวข้อง