Author Archives: adminsanyoth

เพื่อ เพิ่มทักษะการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ทางบริษัทฯ จึงกำหนดหลักสูตรการอบรม เรื่อง การใช้งานเบื้องต้น  CDU Hitachi  ที่ควรรู้ ให้แก่นายช่างติดตั้งและน…

Read more

พัฒนางานเซอร์วิสให้ดีขึ้นอย่างไร       1.Service Mind       2.เข้าถึง เข้าใจ พัฒนาไปพร้อมๆกัน       3.สื่อสารและประสานงาน       4.วางแผนการทำงานของทีม…

Read more

คุณวรฉัตร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ (ไทยแลนด์) จำกัด  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดสาขาใหม่ห้างสรรพสินค้าริมปิ…

Read more

โครางการอบรมการทำงานมืออาชีพ เพื่อให้พนักงานเข้าใจหลักการ กระบวนการทำงาน และขั้นตอนการมอบหมายงาน การสอนงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถติดตามงาน ควบคุมง…

Read more

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่ Panasonic จากประเทศญี่ปุ่น ได้สอนการติดตั้งและการตั้งค่าของอุปกรณ์ Monitor Saving เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภ…

Read more

บริษัทฯ ได้้ทำกิจกรรมเพื่อคืนกำไรส่วนหนึ่งให้กับสังคม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้ม และบริจากสิ่งของอุปกรณ์การศึกษาแล…

Read more

37/37